Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2654736
(11)  Číslo patentu  35293 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11849974.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.12.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2654736 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.07.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201061424967 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.12.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.10.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/28  A61K 9/20  A61K 31/519  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2011/066021 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/088033 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novartis AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DeMARINI, Douglas, J.; 1250 South Collegeville Road, Collegeville PA 19426; US;
LE, Ngocdiep, T.; 1250 South Collegeville Road, Collegevill PA 19426; US;
HENRIQUEZ, Francisco; 1250 South Collegeville Road, Collegeville PA 19426; US;
WANG, Lihong; 1250 South Collegevill Road, Collegevill PA 19426; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Nová farmaceutická kompozícia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.12.2022 
   Maximálna platnosť do  20.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2020 12/2020 SC4A
 
EP 2654736
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.07.2020 10 199,00 EUR
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.11.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2654736
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.09.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 09.09.2020 Typ Doručené
1b Opis 09.09.2020 Typ Doručené
1c Plná moc 09.09.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.09.2020 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.10.2020 Typ Odoslané
EP 2654736
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku