Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2646624
(11)  Číslo patentu  25380 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11845444.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.12.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2646624 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.04.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1051278 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.12.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.10.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.02.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E01F 15/14  F16F 7/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/SE2011/051465 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/074480 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vik Ørsta AS; Postboks 193, 6151 Ørsta; NO 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GISSLIN Lars-Åke; Öråkersvägen 6, S-863 33 Sundsbruk; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Tlmič nárazu pre vozidlá 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.12.2022 
   Maximálna platnosť do  01.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.02.2018 02/2018 SC4A
 
EP 2646624
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.02.2018 7 265,00 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.11.2018 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.11.2019 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 19.11.2020 10 199,00 EUR
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 23.11.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2646624
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.07.2017 Typ Platba
2 Doplnenie materiálov 01.08.2017 Typ Doručené
2a Plná moc 01.08.2017 Typ Doručené
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.07.2017 Typ Doručené
3a Sprievodný list 24.07.2017 Typ Doručené
3b Opis 24.07.2017 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.01.2018 Typ Odoslané
EP 2646624
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 09.01.2018 Vik Ørsta AS Saferoad Birsta AB
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku