Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2646446
(11)  Číslo patentu  19286 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11844513.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.12.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2646446 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.05.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161451332 P, 201161482473 P, 201161540725 P, 201161540788 P, 419119 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.03.2011, 04.05.2011, 29.09.2011, 29.09.2011, 02.12.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.10.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 498/04  C07D 498/14  A61K 31/55  A61K 31/424  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2011/063046 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/075383 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Constellation Pharmaceuticals, Inc.; 215 First Street, Suite 200, Cambridge, MA 02142; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ALBRECHT Brian K.; 179 Chestnut Street 2, Cambridge MA 02139; US;
AUDIA James Edmund; 1 Stone Wall Lane, Zionsville IN 46077; US;
CÔTÉ Alexandre; 12 Florence Street, Cambridge MA 02139; US;
GEHLING Victor S.; 35 Jay Street 3, Somerville MA 02144; US;
HARMANGE Jean-christophe; 57 William Street, Andover MA 01810; US;
HEWITT Michael C.; 186 Holland Street Unit 2, Somerville MA 02144; US;
LEBLANC Yves; 8 Lafford, Kirkland Quebec H9J 3Y3; CA;
NASVESCHUK Christopher G.; 15 Phillips Road, Stoneham MA 02180-4425; US;
TAYLOR Alexander M.; 33 Parker Street 2, Cambridge MA 02138; US;
VASWANI Rishi G.; 45 Butts Street, Newton MA 02464; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Inhibítory bromodomény a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.12.2023 
   Maximálna platnosť do  02.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2015 12/2015 SC4A
 
EP 2646446
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.08.2015 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2646446
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 19.11.2015 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.11.2016 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.11.2017 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.11.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.11.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.11.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.11.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.11.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2646446
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.08.2015 Typ Doručené
Plná moc 12.08.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.08.2015 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.11.2015 Typ Odoslané
EP 2646446
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku