Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2643438
(11)  Číslo patentu  25464 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11843896.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.11.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2643438 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.07.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2010905225, 2010905226 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.11.2010, 25.11.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AU, AU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.10.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.02.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C10L 1/08  F02B 3/08  F02B 51/00  C10L 1/10  F02B 49/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/AU2011/001530 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/068633 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gane Energy & Resources Pty Ltd; Riverwalk, Level 2, 649 Bridge Road, Richmond, Victoria 3121; AU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MORRIS Greg; Riverwalk, Level 2, 649 Bridge Road, Richmond, Victoria 3121; AU;
BREAR Michael John; Department of Mechanical Engineering, University of Melbourne, Parkville, Victoria 3010; AU;
SLOCOMBE Ronald Andrew; Riverwalk, Level 2, 649 Bridge Road, Richmond, Victoria 3121; AU 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob napájania vznetového motora 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.11.2022 
   Maximálna platnosť do  25.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.02.2018 02/2018 SC4A
 
EP 2643438
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 24.11.2017 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 12.11.2018 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.11.2019 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 23.11.2020 10 199,00 EUR
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 23.11.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2643438
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Doplnenie materiálov 11.10.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 11.10.2017 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.10.2017 Typ Platba
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.10.2017 Typ Doručené
3a Sprievodný list 09.10.2017 Typ Doručené
3b Opis 09.10.2017 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.01.2018 Typ Odoslané
EP 2643438
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku