Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2643468
(11)  Číslo patentu  28379 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11843849.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.11.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2643468 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  415926 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.11.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.10.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12P 21/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2011/061862 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/071422 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Amicus Therapeutics, Inc.; 1 Cedar Brook Drive, Cranbury, NJ 08512; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DO, Hung; 819 Yearling Drive, New Hope, PA 18938; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Nové signálne sekvencie na vylepšenie proteínových expresií a sekrécie rekombinantných enzýmov a iných proteínov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.11.2022 
   Maximálna platnosť do  22.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 01/2019 SC4A
 
EP 2643468
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 16.11.2018 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 10.10.2019 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.10.2020 10 199,00 EUR
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.10.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2643468
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.09.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.09.2018 Typ Doručené
2a Plná moc 11.09.2018 Typ Doručené
2b Opis 11.09.2018 Typ Doručené
2c Sprievodný list 11.09.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.11.2018 Typ Odoslané
EP 2643468
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku