Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2643437
(11)  Číslo patentu  26923 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11842584.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.11.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2643437 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.01.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2010905225, 2010905226 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.11.2010, 25.11.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AU, AU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.10.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C10L 1/08  F02B 3/08  F02B 51/00  C10L 1/10  F02B 49/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/AU2011/001531 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/068634 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gane Energy & Resources Pty Ltd; Riverwalk, Level 2, 649 Bridge Road, Richmond, Victoria 3121; AU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MORRIS Greg; Riverwalk Level 2, 649 Bridge Road, Richmond, Victoria 3121; AU;
BREAR Michael John; Department of Mechanical Engineering, University of Melbourne, Parkville, Victoria 3010; AU;
SLOCOMBE Ronald Andrew; Riverwalk Level 2, 649 Bridge Road, Richmond, Victoria 3121; AU 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Použitie palivovej zmesi obsahujúcej metanol a spôsob pohonu vznetového motora 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.11.2022 
   Maximálna platnosť do  25.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2018 07/2018 SC4A
 
EP 2643437
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 12.11.2018 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.11.2019 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 23.11.2020 10 199,00 EUR
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 23.11.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2643437
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.03.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.03.2018 Typ Doručené
2a Sprievodný list 19.03.2018 Typ Doručené
2b Opis 19.03.2018 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 22.03.2018 Typ Doručené
3a Plná moc 22.03.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.06.2018 Typ Odoslané
EP 2643437
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku