Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2639234
(11)  Číslo patentu  32281 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11839554.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.11.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2639234 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2010253688 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.11.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.09.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07C 309/30  C07C 51/41  A61K 9/16  C07D 489/08  C07D 271/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2011/076034 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/063933 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Shionogi & Co., Ltd.; 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  TAMURA, Yoshinori; c/o Shionogi & Co. Ltd. 1-1, Futaba-cho 3-chome,, Toyonaka-shi, Osaka 561-0825; JP;
NOGUCHI, Kouichi; c/o Shionogi & Co. Ltd. 1-3 Kuise Terajima 2-chome, Amagasaki-shi Hyogo 660-0813; JP;
INAGAKI, Masanao; c/o Shionogi & Co. Ltd. 1-1, Futaba-cho 3-chome,, Toyonaka-shi, Osaka 561-0825; JP;
MORIMOTO,Kenji; c/o Shionogi & Co. Ltd. 1-1, Futaba-cho 3-chome,, Toyonaka-shi, Osaka 561-0825; JP;
HAGA, Nobuhiro; c/o Shionogi & Co. Ltd. 1-1, Futaba-cho 3-chome,, Toyonaka-shi, Osaka 561-0825; JP;
ODA, Shinichi; c/o Shionogi & Co. Ltd., 7, Moriyama, Nishine, Kanegasaki-cho,, Isawa-gun, Iwate 029-4503; JP;
OMURA, Sohei; c/o Shionogi & Co. Ltd., 1-3 Kuise Terajima 2-chome,, Amagasaki-shi, Hyogo 660-0813; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kryštál 6,7-nenasýteného-7-karbamoylmorfínanového derivátu a spôsob jeho prípravy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.11.2022 
   Maximálna platnosť do  11.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2019 12/2019 SC4A
 
EP 2639234
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 10.10.2019 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.10.2020 10 199,00 EUR
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.10.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2639234
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.10.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.10.2019 Typ Doručené
2a Plná moc 01.10.2019 Typ Doručené
2b Opis 01.10.2019 Typ Doručené
2c Sprievodný list 01.10.2019 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.11.2019 Typ Odoslané
EP 2639234
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku