Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2635299
(11)  Číslo patentu  32343 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11838771.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.11.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2635299 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  409509 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.11.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.09.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61P 17/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2011/059029 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/061537 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  The Trustees of Columbia University in the City of New York; 412 Low Memorial Library, 535 West 116th Street, New York, New York 10027; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHRISTIANO, Angela, M.; 2 Surrey Lane, Mahwah, NJ 07430; US;
CLYNES, Raphael; 231 Van Houten Fields, West Nyack, NY 10994; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsoby liečby porúch straty vlasov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.11.2020 
   Maximálna platnosť do  02.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2019 12/2019 SC4A
 
EP 2635299
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 31.10.2019 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2635299
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.10.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.10.2019 Typ Doručené
2a Opis 08.10.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 08.10.2019 Typ Doručené
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 07.11.2019 Typ Odoslané
4 Doplnenie materiálov 07.11.2019 Typ Doručené
4a Plná moc 07.11.2019 Typ Doručené
4b Sprievodný list 07.11.2019 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.11.2019 Typ Odoslané
EP 2635299
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku