Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2646271
(11)  Číslo patentu  25117 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11833564.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.11.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2646271 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.05.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102010053528 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.11.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.10.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.01.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60L 5/04  B60L 5/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/DE2011/002058 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/072067 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LibroDuct GmbH & Co. KG; Pascalschacht 1, 66125 Saarbrücken; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MESSERSCHMIDT Jan; Hohe Wacht 66, 661 19 Saarbrücken; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Systém na automatické pripojenie a odpojenie od trolejového vedenia vozidla napájaného z trolejového vedenia počas jazdy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Áno 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.11.2023 
   Maximálna platnosť do  24.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.01.2018 1/2018 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 04.02.2019 2/2019 PC4A
3 Ponuky licencií na európske patenty 27.10.2021 20/2021 QA4A
 
EP 2646271
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.09.2017 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.12.2018 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2646271
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 10.11.2017 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 12.12.2018 298,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.11.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 10.11.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 16.11.2021 116,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 16.11.2022 132,75 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2646271
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.08.2017 Typ Doručené
Opis 22.08.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 22.08.2017 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 08.09.2017 Typ Doručené
Plná moc 08.09.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.09.2017 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.12.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 05.12.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 05.12.2018 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 10.12.2018 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 23.01.2019 Typ Odoslané
Ponuka licencie 20.10.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 20.10.2021 Typ Doručené
oznámenie o zápise ponuky licencie 21.10.2021 Typ Odoslané
EP 2646271
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 22.01.2019 LibroDuct GmbH & Co. KG Dialogika Gesellschaft Für Angewandte Informatik mbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku