Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2658612
(11)  Číslo patentu  23592 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11831769.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.11.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2658612 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.10.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102010056590 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.12.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.11.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.08.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A62C 4/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/DE2011/002051 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/089187 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Leinemann GmbH & Co. KG; Industriestrasse 11, 381 10 Braunschweig; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Helmsen Frank; Zedernweg 16, 312 28 Peine; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Poistka proti prierazu plameňa 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov  PDF 
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.11.2023 
   Maximálna platnosť do  29.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady patentových nárokov európskych patentových prihlášok 04.03.2014 3/2014 BA9A
2 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2017 8/2017 SC4A
 
EP 2658612
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu patentových nárokov 14.11.2013 3,50 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.02.2017 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 07.07.2017 104,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2658612
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 16.01.2017 232,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.11.2017 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.11.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.11.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.11.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 16.11.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.11.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2658612
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentových nárokov zverejnenej európskej patentovej prihlášky do slovenského jazyka 06.11.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 15.11.2013 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu patentových nárokov 18.11.2013 Typ Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.01.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 31.01.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 31.01.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.02.2017 Typ Platba
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 11.07.2017 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.08.2017 Typ Odoslané
EP 2658612
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku