Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2624785
(11)  Číslo patentu  37118 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11831542.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.10.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2624785 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.04.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161508513 P, 390107 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.07.2011, 05.10.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.08.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  23.06.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 2/24   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2011/054973 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/048035 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Edwards Lifesciences Corporation; One Edwards Way, Irvine, CA 92614; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LEVI, Tamir; One Edwards Way, Irvine CA 92614; US;
NGUYEN, Son, V.; One Edwards Way, Irvine CA 92614; US;
BENICHOU, Netanel; One Edwards Way, Irvine CA 92614; US;
MAIMON, David; One Edwards Way, Irvine CA 92614; US;
YOHANAN, Ziv; One Edwards Way, Irvine CA 92614; US;
GUROVICH, Nik; One Edwards Way, Irvine CA 92614; US;
FELSEN, Bella; One Edwards Way, Irvine CA 92614; US;
DADONKIN, Larisa; One Edwards Way, Irvine CA 92614; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Protetická srdcová chlopňa 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.10.2022 
   Maximálna platnosť do  05.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 23.06.2021 12/2021 SC4A
 
EP 2624785
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.08.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2624785
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.04.2021 Typ Doručené
1a Opis 27.04.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 27.04.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 27.04.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.04.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.05.2021 Typ Odoslané
EP 2624785
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku