Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2621391
(11)  Číslo patentu  26401 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11831062.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.05.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2621391 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.11.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  895488 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.09.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.08.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.05.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 18/24  A61B 17/22   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2011/036095 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/047309 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  biolitec Unternehmensbeteiligungs II AG; Untere Viaduktgasse 6/9, 1030 Vienna; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  NEUBERGER Wolfgang; P.O. Box. 505072, Dubai; AE;
HARSCHACK Alexander; Brieger Weg 3, 531 19 Bonn; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Endoluminálne laserové ablačné zariadenie na liečenie žíl 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.05.2022 
   Maximálna platnosť do  11.05.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.05.2018 05/2018 SC4A
 
EP 2621391
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.04.2018 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 02.05.2019 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 29.04.2020 10 199,00 EUR
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 03.05.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2621391
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.02.2018 Typ Doručené
1a Plná moc 01.02.2018 Typ Doručené
1b Opis 01.02.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.02.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.04.2018 Typ Odoslané
EP 2621391
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku