Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2673836
(11)  Číslo patentu  34606 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11824322.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.12.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2673836 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.05.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161440609 P, 201113301720 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.02.2011, 21.11.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.12.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01Q 1/50  H01T 4/04  H01T 4/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2011/064704 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/108929 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Raycap, S.A.; Telou & 14 Petroutsou Street, Maroussi, Athens; GR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MILLER, Douglas, Wayne; 806 W. Clearwater Loop Suite C, Post Falls, ID 83854; US;
SAMARAS, Konstantinos; 14 Petroutsou, GR-15124 Maroussi Athens; GR;
RICHARDS, Kelly, Rae; 806 W. Clearwater Loop Suite C, Post Falls, ID 83854; US;
FRAGKOS, Anastasios; 14 Petroutsou, GR-15124 Maroussi Athens; GR;
SULLIVAN, Daniel, Joseph; 806 W. Clearwater Loop Suite C, Post Falls, ID 83854; US;
MARATHIAS, Megaklis; 14 Petroutsou, GR-15124 Maroussi Athens; GR 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Systém prepäťovej ochrany pre bezdrôtové komunikačné systémy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.12.2022 
   Maximálna platnosť do  13.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2020 09/2020 SC4A
 
EP 2673836
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.11.2020 10 199,00 EUR
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.11.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2673836
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.06.2020 Typ Doručené
1a Opis 25.06.2020 Typ Doručené
1b Sprievodný list 25.06.2020 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 02.07.2020 Typ Doručené
2a Plná moc 02.07.2020 Typ Doručené
2b Sprievodný list 02.07.2020 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.07.2020 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.08.2020 Typ Odoslané
EP 2673836
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku