Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2608809
(11)  Číslo patentu  33282 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11820759.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.08.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2608809 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.05.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  377886 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.08.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.07.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/395  C12P 21/08  C07K 16/40   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2011/049448 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/027721 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gilead Biologics, Inc.; 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MCCAULEY, Scott Alan; 333 Lakeside Drive, Foster City California 94404; US;
VAYSBERG, Maria; 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Protilátky proti matrixovej metaloproteináze 9 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.08.2023 
   Maximálna platnosť do  26.08.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2020 4/2020 SC4A
 
EP 2608809
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.07.2019 58,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 20.01.2020 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2608809
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 31.07.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 16.07.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.07.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.07.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2608809
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.07.2019 Typ Doručené
Opis 19.07.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 19.07.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.07.2019 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 10.09.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 18.11.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 18.11.2019 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 17.01.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 17.01.2020 Typ Doručené
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 22.01.2020 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 21.02.2020 Typ Doručené
Plná moc 21.02.2020 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.02.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 18.11.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 18.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.11.2022 Typ Odoslané
EP 2608809
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku