Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2609036
(11)  Číslo patentu  29696 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11820430.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.08.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2609036 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  376440 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.08.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.07.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C01F 11/18  D21C 11/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2011/048426 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/027223 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)   
(72)  Pôvodca (-ovia)  SOHARA, Joseph, A.; 646 Walker Drive, Northampton PA 18067; US;
HANCHETT, Keith; 1490 Pennsylvania Avenue, Emmaus PA 18049; US;
PETERS, David, Lewis; 684 Pine Top Trail, Bethlehem PA 18017; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Zlepšenie jasu produktu kaustifikácie vápna pomocou pred-hasenia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.08.2023 
   Maximálna platnosť do  19.08.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
2 Opravy mien 04.06.2019 6/2019 TB4A
 
EP 2609036
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.01.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2609036
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 25.07.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.07.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.07.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 25.07.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2609036
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.01.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 03.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 03.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 03.01.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.01.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.03.2019 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 14.05.2019 Typ Odoslané
EP 2609036
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Oprava názvu/mena prihlasovatela/majitela 13.05.2019 Specialty Minerals (Michigan) Inc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku