Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2603100
(11)  Číslo patentu  28760 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11817090.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.08.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2603100 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.04.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  373711 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.08.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.06.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23L 3/40  A23L 3/3463  C12N 1/00  C12N 7/01  A01N 1/02  A23L 3/3508  A23L 3/42  A61K 47/00  C12N 1/04  A61K 39/12  A23L 3/44  A61K 39/00  A23L 33/135  A23K 20/00  A23K 30/00  A23P 10/30  A23L 3/00  A23K 40/30  A23K 20/10  A23K 10/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2011/047547 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/021783 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Advanced BioNutrition Corp.; 7155 Columbia Gateway Drive, Columbia, MD 21046-2545; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HAREL, Moti; 8400 Dorian Road, Pikesville MD 21208; US;
TANG, Qiong; 7076 Winter Rose Path, Columbia MD 21045; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Záthurecká Romana, JUDr., INPARTNERS GROUP; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(54)  Názov  Kompozícia stabilizujúca suché skladovanie pre biologické materiály 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.08.2022 
   Maximálna platnosť do  12.08.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2019 02/2019 SC4A
 
EP 2603100
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.06.2018 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 11.07.2019 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 28.07.2020 10 199,00 EUR
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.11.2021 11 464,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2603100
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.07.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.07.2018 Typ Doručené
2a Opis 23.07.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 23.07.2018 Typ Doručené
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 05.10.2018 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 08.12.2018 Typ Doručené
4a Plná moc 08.12.2018 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.01.2019 Typ Odoslané
EP 2603100
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku