Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2630118
(11)  Číslo patentu  17865 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11811559.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.10.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2630118 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.11.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CH20103087, CH23952011 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.10.2010, 13.07.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IN, IN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.08.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.04.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07C 209/42  C07C 233/48  C07C 247/12  C07C 253/30  C07C 255/29   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2011/002507 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/052829 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MYLAN LABORATORIES LIMITED; Plot No. 564/A/22, Road No. 92, Jubilee Hills, Hyderabad, 500033 Andhra Pradesh; IN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RAMA Shankar; PLOT NO 564/A/22, ROAD NO 92, JUBILEE HILLS, HYDERABAD - 500033; IN;
VADALI Lakshmana Rao; PLOT NO 564/A/22, ROAD NO 92, JUBILEE HILLS, HYDERABAD - 500033; IN;
PALLA Vijay Kumar; PLOT NO 564/A/22, ROAD NO 92, JUBILEE HILLS, HYDERABAD - 500033; IN;
SAIDUGARI Swamy; PLOT NO 564/A/22, ROAD NO 92, JUBILEE HILLS, HYDERABAD - 500033; IN;
MITTAPELLY Nagaraju; PLOT NO 564/A/22, ROAD NO 92, JUBILEE HILLS, HYDERABAD - 500033; IN;
JALDU Ravikanth; PLOT NO 564/A/22, ROAD NO 92, JUBILEE HILLS, HYDERABAD - 500033; IN;
VIJAYA Krishna Ravi; PLOTNO 564/A/22, ROAD NO 92, JUBILEE HILLS, HYDERABAD - 500033; IN;
SESHADRI Rao Manukonda; PLOT NO 564/A/22, ROAD NO 92, JUBILEE HILLS, HYDERABAD - 500033; IN;
DASARL Srinivasa Rao; PLOT NO 564/A/22, ROAD NO 92, JUBILEE HILLS, HYDERABAD - 500033; IN;
SRINIVASA Rao Potla; PLOT NO 564/A/22, ROAD NO 92, JUBILEE HILLS, HYDERABAD - 500033; IN;
DANDALA Ramesh; PLOT NO 564/A/22, ROAD NO 92, JUBILEE HILLS, HYDERABAD - 500033; IN 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Syntéza aliskirénu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.10.2020 
   Maximálna platnosť do  19.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.04.2015 4/2015 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 23.06.2021 12/2021 MM4A
 
EP 2630118
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2630118
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 01.10.2015 99,50 EUR 5
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 05.10.2016 116,00 EUR 6
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.09.2017 132,50 EUR 7
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.09.2018 149,00 EUR 8
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.10.2019 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2630118
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.01.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.01.2015 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 13.02.2015 Typ Odoslané
4 Plná moc 11.02.2015 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.03.2015 Typ Odoslané
EP 2630118
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku