Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2780440
(11)  Patent Number  29281 
(96)  European Application Number  11807998.7 
(96)  European Application Date  17.11.2011 
(97)  European Patent Number  2780440 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  19.09.2018 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(97)  European Application Publication Date  24.09.2014 
(45)  European Patent Translation Publication Date  02.04.2019 
(51)  International Patent Classification  C11D 3/32   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/IL2011/000890 
(87)  International Publication Number  WO 2013/072907 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Sano Bruno's Enterprises Ltd.; Industrial Zone Neve Neman P.O. Box 7250, 45241 Hod Hasharon; IL 
(72)  Inventor(s)  LANDESBERG, Alexander; 48 Hagvura Street, 46750 Herzeliya; IL 
(74)  Attorney(s)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(54)  Title  Prípravok na čistenie podláh obsahujúce látku na ničenie hmyzu 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  zaniknutý 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  17.11.2020 
   Patent in Force maximum until  17.11.2031 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 28.07.2021 14/2021 MM4A
 
EP 2780440
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.12.2018 58,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2780440
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 16.11.2018 149,00 EUR 8
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 11.05.2020 331,00 EUR 9

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2780440
S/N Item Name Date Type Document Payment
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.12.2018 Type Payment
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.11.2018 Type Delivered
2a Opis 26.11.2018 Type Delivered
2b Sprievodný list 26.11.2018 Type Delivered
3 Doplnenie materiálov 28.01.2019 Type Delivered
3a Plná moc 28.01.2019 Type Delivered
3b Plná moc 28.01.2019 Type Delivered
3c Sprievodný list 28.01.2019 Type Delivered
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.02.2019 Type Sent document
EP 2780440
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku