Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2780440
(11)  Číslo patentu  29281 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11807998.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.11.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2780440 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.09.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C11D 3/32   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IL2011/000890 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/072907 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sano Bruno's Enterprises Ltd.; Industrial Zone Neve Neman P.O. Box 7250, 45241 Hod Hasharon; IL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LANDESBERG, Alexander; 48 Hagvura Street, 46750 Herzeliya; IL 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(54)  Názov  Prípravok na čistenie podláh obsahujúce látku na ničenie hmyzu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.11.2020 
   Maximálna platnosť do  17.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 28.07.2021 14/2021 MM4A
 
EP 2780440
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.12.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2780440
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 16.11.2018 149,00 EUR 8
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 11.05.2020 331,00 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2780440
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.12.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.11.2018 Typ Doručené
2a Opis 26.11.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 26.11.2018 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 28.01.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 28.01.2019 Typ Doručené
3b Plná moc 28.01.2019 Typ Doručené
3c Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.02.2019 Typ Odoslané
EP 2780440
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku