Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2640473
(11)  Číslo patentu  30070 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11807970.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.11.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2640473 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.12.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201019462, 201112332 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.11.2010, 18.07.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB, GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.09.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A62B 1/10  A62B 1/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2011/052253 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/066342 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Latchways Plc.; Hopton Park, Devizes, Wiltshire SN10 2JP; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JONES, Owain; Flat 5 46 Marshfield Road Chippenham, Wiltshire SN15 1JT; GB;
JONES, Karl; 3 Scholars Park Rowde, Devizes Wiltshire SN10 2AH; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Záchranný zostupový systém 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.11.2022 
   Maximálna platnosť do  18.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 06/2019 SC4A
 
EP 2640473
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 10.10.2019 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.10.2020 10 199,00 EUR
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.10.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2640473
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.02.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.02.2019 Typ Doručené
2a Opis 11.02.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 11.02.2019 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 05.03.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 05.03.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.04.2019 Typ Odoslané
EP 2640473
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku