Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2658575
(11)  Číslo patentu  26594 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11807947.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.12.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2658575 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.11.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10197122 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.12.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.11.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.06.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/395  A61K 47/12  A61K 47/18  A61K 47/22  A61K 47/26  C07K 16/24   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/074181 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/089778 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hexal AG; Industriestrasse 25, 83607 Holzkirchen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DANEK-BULIUS Martina; Biochemiestraße 10, A-6250 Kundl; AT;
DEUTEL Britta; Biochemiestraße 10, A-6250 Kundl; AT;
FÜRTINGER Sabine; Biochemiestraße 10, A-6250 Kundl; AT;
PRAGL Bernt; Biochemiestraße 10, A-6250 Kundl; AT;
KUZMAN Drago; Kolodvorska 27, 1234 Menges; SI 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Farmaceutický prípravok obsahujúci biofarmaceutické liečivo 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.12.2022 
   Maximálna platnosť do  28.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.06.2018 06/2018 SC4A
 
EP 2658575
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.11.2017 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 29.11.2018 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 28.11.2019 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.11.2020 10 199,00 EUR
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.11.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2658575
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.02.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.02.2018 Typ Doručené
2a Opis 08.02.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 08.02.2018 Typ Doručené
2c Sprievodný list 08.02.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.05.2018 Typ Odoslané
EP 2658575
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku