Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2651918
(11)  Číslo patentu  25508 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11806079.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.12.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2651918 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.07.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201061424194 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.12.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.10.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.02.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/12  A61K 31/506  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2011/065030 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/082972 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novartis AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FENG Lili; Novartis Pharmaceuticals Corporation, One Health Plaza, East Hanover, New Jersey 07936-1080; US;
GONG Baoqing; Novartis Pharmaceuticals Corporation, One Health Plaza, East Hanover, New Jersey 07936-1080; US;
KARPINSKI Piotr H.; Novartis Pharmaceuticals Corporation, One Health Plaza, East Hanover, New Jersey 07936-1080; US;
WAYKOLE Liladhar Murlidhar; Novartis Pharmaceuticals Corporation, One Health Plaza, East Hanover, New Jersey 07936-1080; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Kryštalické formy 5-chlór-N2-(2-izopropoxy-5-metyl-4-piperidin-4-yl-fenyl)-N4-[2-(propán-2-sulfonyl)-fenyl]-pyrimidín-2,4-diamínu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.12.2022 
   Maximálna platnosť do  15.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.02.2018 02/2018 SC4A
 
EP 2651918
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 06.09.2017 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 29.11.2018 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 28.11.2019 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.11.2020 10 199,00 EUR
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.11.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2651918
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.10.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.10.2017 Typ Doručené
2a Sprievodný list 10.10.2017 Typ Doručené
2b Plná moc 10.10.2017 Typ Doručené
2c Opis 10.10.2017 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.01.2018 Typ Odoslané
EP 2651918
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku