Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2654785
(11)  Číslo patentu  31266 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11804675.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.12.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2654785 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.03.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201061426255 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.12.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.10.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/102  A61K 39/39  A61K 9/127   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/073414 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/084951 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bayer Intellectual Property GmbH; Alfred-Nobel-Strasse 10, 407 89 Monheim; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ABRAHAM, Albert; 14805 West 72nd Street, Shawnee Kansas 66216; US;
KEIL, Daniel; 30837 W 231st Street, Spring Hill Kansas 66083; US;
NICKELL, Jason; 5516 Sleepy Hollow, Parkville Missouri 64152; US;
WEISS, Christian; Hüscheider Str. 62a, 51381 Leverkusen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Zosilnená imunitná odpoveď u príslušníkov skupiny BOVINAE 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.12.2023 
   Maximálna platnosť do  20.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2019 9/2019 SC4A
 
EP 2654785
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.06.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2654785
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 28.11.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.11.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 01.12.2021 464,00 EUR 11 04.01.2022 232,00 EUR
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.11.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2654785
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.06.2019 Typ Doručené
Opis 17.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 17.06.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 17.06.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.06.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.07.2019 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 16.12.2021 Typ Odoslané
vnútrospisový list 29.12.2021 Typ Interné listy
EP 2654785
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku