Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3131798
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11799803.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.11.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  3131798 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  P1000636 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.11.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  HU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.02.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60S 3/04  A47L 23/22   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  HU2011000110 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2012069860 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Magony, Richárd; Szövetkezet út 10, 7691 Pécs; HU;
Huber, Ilona Katalin; Feketefej utca 19, 1029 Budapest; HU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MAGONY, Richárd; Szövetkezet út 10, 7691 Pécs; HU 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3131798
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 23.11.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3131798
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
EP 3131798
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku