Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2632404
(11)  Číslo patentu  38421 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11799473.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.10.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2632404 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1004207, 1004206 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.10.2010, 26.10.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR, FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.09.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  20.12.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 7/00  A61F 7/02  A61F 7/10  B65B 9/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2011/002567 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/056308 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Boiron; 2, avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510 Messimy; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CACERES, Patrick; 13 bis chemin des balmes, F-69110 Ste Foy les Lyon; FR;
CACERES, Franck; 76 chemin du plan du loup, F-69110 Ste Foy les Lyon; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVÁ LEGAL, v. o. s.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na výrobu kompresov s chladivým účinkom a kompresy získané v sterilnom obale 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.10.2022 
   Maximálna platnosť do  26.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 20.12.2021 24/2021 SC4A
 
EP 2632404
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2632404
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 27.01.2022 464,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2632404
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.10.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 21.10.2021 Typ Doručené
1b Opis 21.10.2021 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 21.10.2021 Typ Doručené
2a Plná moc 21.10.2021 Typ Doručené
2b Sprievodný list 21.10.2021 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.10.2021 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.12.2021 Typ Odoslané
EP 2632404
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku