Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2648696
(11)  Číslo patentu  34197 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11797216.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.12.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2648696 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.02.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10306397 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.12.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.10.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.08.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/216  A61K 9/10  A61K 47/32  A61K 47/34  A61K 47/36  A61K 47/38  A61P 1/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/072315 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/076691 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bioprojet; 30 rue des Francs Bourgeois, 750 03 Paris; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JULIEN, Jean-Stéphane; 24 rue de Preney, 37540 Saint Cyr Sur Loire; FR;
MAURY, Marc; 21 Rue Louis Jouvet, 33160 Saint Medard en Jalles; FR;
LECOMTE, Jeanne-Marie; 30 rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris; FR;
LIGNEAU, Xavier; 4 Square du Vivier Louis, 35760 Saint Gregoire; FR;
ROBERT, Philippe; 9 chemin de la Reine Iseult, 35740 PACE; FR;
SCHWARTZ, Jean-Charles; 9 villa Seurat, 75014 Paris; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Nový spôsob podávania racekadotrilu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.12.2022 
   Maximálna platnosť do  09.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.08.2020 08/2020 SC4A
 
EP 2648696
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 19.11.2020 10 199,00 EUR
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 23.11.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2648696
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.04.2020 Typ Doručené
1a Opis 29.04.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 29.04.2020 Typ Doručené
1c Sprievodný list 29.04.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.05.2020 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.07.2020 Typ Odoslané
EP 2648696
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku