Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2642980
(11)  Číslo patentu  34322 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11794307.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.11.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2642980 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.04.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  416662 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.11.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.10.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.08.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/137  A61K 9/14  A61K 9/00  A61P 25/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2011/062085 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/071535 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Amgen Inc.; One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 91320-1799; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BI, Mingda; 3853 Santa Lucia Street, Simi Valley, California 93063; US;
ALVAREZ-NUNEZ, Fernando; 3866 Briar Ridge Court, Newbury Park, California 91320; US;
ALVAREZ, Francisco Javier; 817 Paseo De Leon, Newbury Park, California 91320; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Pediatrická formulácia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.11.2022 
   Maximálna platnosť do  23.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.08.2020 08/2020 SC4A
 
EP 2642980
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.10.2020 10 199,00 EUR
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.10.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2642980
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.05.2020 Typ Doručené
1a Opis 21.05.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 21.05.2020 Typ Doručené
1c Sprievodný list 21.05.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.05.2020 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.07.2020 Typ Odoslané
EP 2642980
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.07.2020 Amgen Inc. Amgen Inc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku