Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2646544
(11)  Číslo patentu  22972 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11794083.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.12.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2646544 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.11.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1004709 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.12.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.10.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.06.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 9/04  C12N 9/92   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/071616 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/072793 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lesaffre et Compagnie; 41, rue Etienne Marcel, 75001 Paris; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DESFOUGERES Thomas; 20 rue du Dr Guerin, 59960 Neuville en Ferrain; FR;
PIGNEDE Georges; 3 chemin des Dames, 59700 Marcq en Baroeul; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVÁ & SPOL., v. o. s.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Spôsob prípravy priemyslových kvasiniek, priemyslové kvasinky a ich aplikácia pri výrobe etanolu z aspoň jednej pentózy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.12.2022 
   Maximálna platnosť do  02.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.06.2017 06/2017 SC4A
 
EP 2646544
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 28.11.2016 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 22.11.2017 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.11.2018 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.11.2019 9 165,50 EUR
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 19.11.2020 10 199,00 EUR
6 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 23.11.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2646544
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.12.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.12.2016 Typ Platba
3 Plná moc 03.01.2017 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.05.2017 Typ Odoslané
EP 2646544
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku