Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2658491
(11)  Číslo patentu  24872 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11793370.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.11.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2658491 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.03.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20100739 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.11.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.11.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.12.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 11/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/070595 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/069429 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  National University of Ireland, Maynooth; Maynooth, County Kildare; IE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  O'GRADY Paul; 52 Alexander House, Tallaght Cross East, Dublin 24; IE;
O'NEILL Ross; 42 The Weavers, Earl Street South, Dublin 8; IE;
PEARLMUTTER Barak A.; 52 Roebuck Castle, Dublin 14; IE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na senzorickú substitúciu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.11.2023 
   Maximálna platnosť do  21.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.12.2017 12/2017 SC4A
 
EP 2658491
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.06.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2658491
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.11.2017 265,00 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.11.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.11.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 09.11.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 19.04.2022 464,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 05.12.2022 531,00 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2658491
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.06.2017 Typ Doručené
Opis 23.06.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 23.06.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.07.2017 Typ Platba
Neidentifikovaný poplatok 03.07.2017 Typ Platba
Doplnenie materiálov 21.07.2017 Typ Doručené
Plná moc 21.07.2017 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.12.2017 Typ Odoslané
EP 2658491
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku