Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2640719
(11)  Číslo patentu  25110 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11791700.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.11.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2640719 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.05.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  414818 P, 201161504924 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.11.2010, 06.07.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.09.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.01.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/4178  A61K 31/4184  A61K 31/4188  A61P 31/12  C07D 403/14  C07D 405/14  C07D 417/14  C07D 471/08  C07D 491/10  C07D 493/04  C07D 495/04  C07D 513/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2011/060966 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/068234 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gilead Pharmasset LLC; 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BACON Elizabeth M.; c/o Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404; US;
COTTELL Jeromy J.; c/o Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404; US;
KATANA Ashley Anne; c/o Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404; US;
KATO Darryl; c/o Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404; US;
KRYGOWSKI Evan S.; c/o Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404; US;
LINK John O.; c/o Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404; US;
TAYLOR James; c/o Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404; US;
TRAN Chinh Viet; c/o Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404; US;
TREJO MARTIN Teresa Alejandra; c/o Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404; US;
YANG Zheng-Yu; c/o Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404; US;
ZIPFEL Sheila; c/o Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Antivírusové zlúčeniny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.11.2022 
   Maximálna platnosť do  16.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.01.2018 01/2018 SC4A
 
EP 2640719
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2640719
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.11.2017 132,50 EUR 7
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 02.11.2018 149,00 EUR 8
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 31.10.2019 165,50 EUR 9
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.10.2020 199,00 EUR 10
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.10.2021 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2640719
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.08.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.08.2017 Typ Doručené
2a Príloha inde neuvedená 03.08.2017 Typ Doručené
2b Plná moc 03.08.2017 Typ Doručené
2c Sprievodný list 03.08.2017 Typ Doručené
2d Opis 03.08.2017 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.01.2018 Typ Odoslané
EP 2640719
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku