Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2648787
(11)  Číslo patentu  22565 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11791550.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.12.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2648787 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.08.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201020638 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.12.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.10.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.04.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61M 15/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/071775 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/076479 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Laboratorios Liconsa, S.A.; Gran Via Carles III 98 Ed. Trade, 08028 Barcelona; ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ANDRADE Laura; Laboratorios Liconsa S.A., Poligono Industrial Miralcampo Avda., Miralcampo, 7 Azuqueca de Henares, 192 00 Guadalajara; ES;
RUIZ Jose Ramon; Laboratorios Liconsa S.A., Poligono Industrial Miralcampo Avda., Miralcampo, 7 Azuqueca de Henares, 19200 Guadalajara; ES;
RONCHI Celestino; Laboratorios Liconsa S.A., Poligono Industrial Miralcampo Avda., Miralcampo, 7 Azuqueca de Henares, 19200 Guadalajara; ES;
CASTELLUCCI Alessandro; Laboratorios Liconsa S.A., Poligono Industrial Miralcampo Avda., Miralcampo, 7 Azuqueca de Henares, 19200 Guadalajara; ES 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Inhalátor 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.12.2023 
   Maximálna platnosť do  05.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.04.2017 4/2017 SC4A
 
EP 2648787
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.11.2016 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2648787
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.11.2016 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.11.2017 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.11.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.11.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.11.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.11.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.11.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2648787
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.11.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.11.2016 Typ Platba
Plná moc 06.12.2016 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.04.2017 Typ Odoslané
EP 2648787
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku