Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2649070
(11)  Číslo patentu  17652 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11791543.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.12.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2649070 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.09.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10194014 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.12.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.10.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.03.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 471/04  C07D 519/00  A61K 31/437  A61P 25/00  A61P 35/00  A61P 3/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/071685 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/076430 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  F. Hoffmann-La Roche AG; Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FLOHR Alexander; Nachtigallenweg 9, 79540 Loerrach; DE;
GOBBI Luca; Neue Bahnhofstrasse 156, CH-4132 Muttenz; CH;
GROEBKE ZBINDEN Katrin; Laubibergstrasse 61, CH-4410 Liestal; CH;
KOERNER Matthias; Kolpingstrasse 10, 79639 Grenzach-Wyhlen; DE;
PETERS Jens-Uwe; Winkelmatten 8, 79639 Grenzach-Wyhlen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária, Bušová, Ursínyová, Bušo, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Triazolopyridínové zlúčeniny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.12.2023 
   Maximálna platnosť do  05.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.03.2015 3/2015 SC4A
 
EP 2649070
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.12.2014 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2649070
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 12.11.2014 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 27.11.2015 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 24.11.2016 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 28.11.2017 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.11.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.11.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.11.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.11.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.11.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2649070
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.12.2014 Typ Doručené
Plná moc 05.12.2014 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.12.2014 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.02.2015 Typ Odoslané
EP 2649070
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku