Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2638546
(11)  Číslo patentu  18273 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11791481.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.11.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2638546 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.12.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  MI20102105 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.11.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.09.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.06.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G21F 9/00  G21F 9/28  G21F 9/30  C03C 1/00  G21F 9/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/069930 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/062903 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ecir - Eco Iniziativa E Realizzazioni - S.r.l.; Via Turati 6, 20121 Milano; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  COSTA Pier Paolo; Via Roma 92, I-27048 Sommo; IT;
COSTA Lorenzo; Via Roma 92, I-27048 Sommo; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob úpravy odpadov pochádzajúcich z jadrových elektrární odstavených z prevádzky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.11.2022 
   Maximálna platnosť do  11.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.06.2015 06/2015 SC4A
 
EP 2638546
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 05.11.2015 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.10.2016 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 30.10.2017 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 12.11.2018 8 149,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 08.11.2019 9 165,50 EUR
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 02.11.2020 10 199,00 EUR
7 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.10.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2638546
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.03.2015 Typ Doručené
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.03.2015 Typ Doručené
2a Plná moc 17.03.2015 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.03.2015 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.05.2015 Typ Odoslané
EP 2638546
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku