Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2640362
(11)  Číslo patentu  17676 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11791161.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.11.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2640362 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.09.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  415600 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.11.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.09.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.03.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/20  A61K 31/505  A61K 31/513  A61K 31/675  A61P 31/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2011/061515 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/068535 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gilead Sciences, Inc.; 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404; US;
Janssen Sciences Ireland UC; Eastgate Village, Eastgate, Little Island, Co Cork; IE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  OLIYAI Reza; 1504 Alturas Drive, Burlingame California 94010; US;
WISER Lauren; 10093 Senate Way, Cupertino California 95014; US;
MENNING Mark; 9 Hugo Street, San Francisco California 94122; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Terapeutické kompozície obsahujúce rilpivirín HCL a Tenovofir dizoproxil fumarát 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.11.2022 
   Maximálna platnosť do  18.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.03.2015 03/2015 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 03.01.2017 01/2017 PC4A
 
EP 2640362
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 03.11.2014 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 02.11.2015 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 02.11.2016 6 116,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.11.2017 7 132,50 EUR
5 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 02.11.2018 8 149,00 EUR
6 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 31.10.2019 9 165,50 EUR
7 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.10.2020 10 199,00 EUR
8 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.10.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2640362
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.11.2014 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.11.2014 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 28.11.2014 Typ Odoslané
4 Plná moc 29.12.2014 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.02.2015 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis prevodu 04.10.2016 Typ Doručené
6a Doklad o prevode 04.10.2016 Typ Doručené
6b Plná moc 04.10.2016 Typ Doručené
6c Príloha inde neuvedená 04.10.2016 Typ Doručené
7 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.10.2016 Typ Platba
8 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 08.12.2016 Typ Odoslané
EP 2640362
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 02.12.2016 Gilead Sciences, Inc. Gilead Sciences, Inc.
Janssen Sciences Ireland UC Janssen R&D Ireland
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku