Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2646422
(11)  Číslo patentu  19615 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11788512.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.11.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2646422 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.07.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10306327 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.12.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.10.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 251/10  C07B 57/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/071347 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/072663 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Poxel; 200 avenue Jean Jaurés, 69007 Lyon; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CRAVO Daniel; 18 bis chemin des Murgers, F-78360 Montesson; FR;
HELMREICH Matthias; Erwin-Rohde-Strasse 10, 64120 Heidelberg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Separácia enantiomérnych triazínových derivátov s použitím kyseliny vínnej 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.11.2023 
   Maximálna platnosť do  30.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2016 3/2016 SC4A
 
EP 2646422
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.09.2015 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2646422
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 30.11.2015 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 28.11.2016 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 29.11.2017 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 23.10.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.10.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 11.11.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 11.11.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 15.11.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2646422
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.09.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.10.2015 Typ Platba
Plná moc 02.11.2015 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.02.2016 Typ Odoslané
EP 2646422
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku