Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2645996
(11)  Číslo patentu  21672 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11788458.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.11.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2645996 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.03.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102010052847 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.11.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.10.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.01.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/16  A61K 9/20  A61K 9/28  A61K 9/50  A61K 31/44  A61K 31/4439  A61K 31/196   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/071149 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/072570 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Aenova IP GmbH; Temmlerstr. 2, 35039 Marburg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WEIss Gerd; Schlotthauerstrasse 16, 81541 München; DE;
PROFITLICH Thomas; Max-Nadler-Strasse 7a, 81929 München; DE;
SCHWITZER Karl; Alsenweg 24, 81929 München; DE;
WAGNER Cornelia; Rosenheimer Strasse 222, 81669 München; DE;
SCHWITZER Manfred; Neubibergerstrasse 43, 81737 München; DE;
HUBER Bernhard; Lebzelterstrasse 7, 81827 München; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob na výrobu farmaceutického prípravku obsahujúceho PPI 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.11.2023 
   Maximálna platnosť do  28.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.01.2017 1/2017 SC4A
2 Zmeny mien 02.06.2017 6/2017 TC4A
 
EP 2645996
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.05.2016 58,00 EUR
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.02.2017 7,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2645996
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 21.11.2016 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.11.2017 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.11.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.11.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.11.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 16.11.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 16.11.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2645996
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.05.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.05.2016 Typ Platba
Plná moc 13.06.2016 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.12.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 22.02.2017 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 22.02.2017 Typ Doručené
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.03.2017 Typ Platba
oznámenie o zápise zmeny 19.05.2017 Typ Odoslané
EP 2645996
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.11.2016 Temmler Werke GmbH Temmler Werke GmbH
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 17.05.2017 Aenova IP GmbH Temmler Werke GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku