Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2643345
(11)  Číslo patentu  36881 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11787873.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.11.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2643345 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.02.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10192559 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.11.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.10.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  12.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 14/435   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/070898 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/069568 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  IMNATE SARL; 80 Rue des Romains, 8041 Strassen; LU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SAINT-REMY, Jean-Marie; Rue du Lambais, 79, 1390 Grez-Doiceau; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Imunogénne peptidy na použitie pri prevencii a/alebo liečbe infekčných ochorení, autoimunitných ochorení, imunitných odpovedí na alofaktory, alergických ochorení, nádorov, odmietnutia štepu a imunitných odpovedí proti vírusovým vektorom používaným v génovej terapii alebo génovej vakcinácii 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.11.2022 
   Maximálna platnosť do  24.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 12.05.2021 09/2021 SC4A
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 33570996 1 ImCyse S.A. výlučná 23.07.2013 platná
 
EP 2643345
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 23.11.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2643345
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.04.2021 Typ Doručené
1a Opis 09.04.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 09.04.2021 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 12.04.2021 Typ Doručené
2a Plná moc 12.04.2021 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.04.2021 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.04.2021 Typ Odoslané
EP 2643345
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku