Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2632954
(11)  Číslo patentu  20438 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11787633.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.10.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2632954 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.11.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  407107 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.10.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.09.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.07.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  C07K 16/46  A61K 39/395  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/068851 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/055961 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Amgen Research (Munich) GmbH; Staffelseestrasse 2, 814 77 München; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ZUGMAIER Gerhard; c/o Amgen Research (Munich) GmbH, Staffelseestr. 2, 81477 Muenchen; DE;
NAGORSEN Dirk; c/o Amgen Research (Munich) GmbH, Staffelseestr. 2, 81477 Muenchen; DE;
SCHEELE Juergen; c/o Amgen Research (Munich) GmbH, Staffelseestr. 2, 81477 Muenchen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Prostriedky a spôsoby liečenia DLBCL 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.10.2022 
   Maximálna platnosť do  27.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.07.2016 7/2016 SC4A
2 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 2632954
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.09.2016 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.09.2017 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 17.09.2018 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 30.09.2019 9 165,50 EUR
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 22.09.2020 10 199,00 EUR
6 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 14.09.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2632954
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.01.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 25.01.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.01.2016 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.06.2016 Typ Odoslané
4 Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.09.2021 Typ Doručené
4a Sprievodný list 06.09.2021 Typ Doručené
4b Plná moc 06.09.2021 Typ Doručené
4c Opis 06.09.2021 Typ Doručené
5 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.09.2021 Typ Platba
6 oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 27.09.2021 Typ Odoslané
EP 2632954
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku