Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2773694
(11)  Číslo patentu  21417 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11781596.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.09.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2773694 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.03.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.09.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.12.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08K 5/00  C08K 5/053  C08K 5/3492  C08K 5/51   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2011/002263 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/045966 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Italmatch Chemicals S.P.A.; Via Pietro Chiesa, 7/13 Torri Piane, 16149 San Benigno (Genova); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ZUCCHELLI Ugo; c/o Italmatch Chemicals S.p.A., Via Pietro Chiesa 7/13, Torri Piane, I-16149 San Benigno (Genova); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Polyamidový prostriedok bezhalogénovej samohasiacej prísady 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.09.2023 
   Maximálna platnosť do  28.09.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.12.2016 12/2016 SC4A
 
EP 2773694
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.06.2016 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2773694
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 27.09.2016 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 26.09.2017 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 26.09.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 25.09.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.09.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 27.09.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.09.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2773694
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.06.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 20.06.2016 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 27.06.2016 Typ Odoslané
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.06.2016 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.11.2016 Typ Odoslané
EP 2773694
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku