Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2630146
(11)  Číslo patentu  35135 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11777005.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.10.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2630146 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.07.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  405476 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.10.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.08.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.11.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 471/06  A61K 31/5025  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2011/057039 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/054698 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Medivation Technologies LLC; 525 Market Street, 28th Floor, CA 94105 San Francisco; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WANG, Bing; 2041 Mandelay Place, San Jose, CA 95138; US;
CHU, Daniel; 3767 Benton Street, Santa Clara, CA 95051; US;
LIU, Yongbo; Building 6 998 Halei Road, Pudong Shanghai 201203; CN;
PENG, Shichun; 144-102 2111 West Gaoke Road, Pudong Shanghai 200125; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Kryštalická tosylátová soľ (8S,9R)-5-fluór-8-(4-fluórfenyl)-9-(1-metyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)-8,9-dihydro- 2Hpyrido[4,3,2-de]ftalazín-3(7H)-ónu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.10.2023 
   Maximálna platnosť do  20.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.11.2020 11/2020 SC4A
 
EP 2630146
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.08.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2630146
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 30.09.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 17.09.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 19.09.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2630146
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.08.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 07.08.2020 Typ Doručené
Plná moc 07.08.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 07.08.2020 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 24.08.2020 Typ Odoslané
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.08.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.10.2020 Typ Odoslané
EP 2630146
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.10.2020 Medivation Technologies LLC Medivation Technologies LLC
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku