Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2618819
(11)  Patent Number  28672 
(96)  European Application Number  11776879.6 
(96)  European Application Date  21.09.2011 
(97)  European Patent Number  2618819 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  01.11.2017 
(31)  Priority Number  BO20100567, BO20100638, BO20110012 
(32)  Priority Date  22.09.2010, 22.10.2010, 19.01.2011 
(33)  Country or Authority of Priority  IT, IT, IT 
(97)  European Application Publication Date  31.07.2013 
(45)  European Patent Translation Publication Date  04.02.2019 
(51)  International Patent Classification  A61K 9/28  A61K 31/437  A61K 31/44  A61K 9/20  A61K 9/16  A61K 9/00   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/IB2011/054133 
(87)  International Publication Number  WO 2012/038898 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Alfasigma S.p.A.; Via Ragazzi del '99 n. 5, 40133 Bologna; IT 
(72)  Inventor(s)  GIUSEPPE CLAUDIO Viscomi; 5 Via Ragazzi Del '99, I-40133 Bologna; IT;
PAOLA Maffei; 5 Via Ragazzi Del '99, I-40133 Bologna; IT;
GIUSEPPE Bottoni; 5 Via Ragazzi Del '99, I-40133 Bologna; IT;
MARIA Grimaldi; 5 Via Ragazzi Del '99, I-40133 Bologna; IT 
(74)  Attorney(s)  INPARTNERS GROUP, Záthurecká Romana, JUDr.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(54)  Title  Farmaceutické formulácie obsahujúce rifaximín, spôsoby ich získania a spôsob liečby črevných ochorení 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  zrušený 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent  15.10.2022 
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2019 2/2019 SC4A
2 Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ 24.11.2022 22/2022 MC4A
 
EP 2618819
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.12.2017 58,00 EUR
Poplatok za pokračovanie v konaní 07.08.2018 33,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2618819
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 31.08.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 02.09.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 17.08.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.08.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 15.08.2022 265,50 EUR 12

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2618819
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.12.2017 Type Delivered
Opis 01.12.2017 Type Delivered
Sprievodný list 01.12.2017 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.12.2017 Type Payment
formálne nedostatky podania prekladu EP 23.02.2018 Type Sent document
rozhodnutie o zastavení konania (nevyhovenie/návrh účastníka) 24.05.2018 Type Sent document
Žiadosť o pokračovanie v konaní 07.08.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 07.08.2018 Type Delivered
Sprievodný list 07.08.2018 Type Delivered
Poplatok za pokračovanie v konaní 09.08.2018 Type Payment
oznámenie o zápise zmeny 13.12.2018 Type Sent document
rozhodnutie o pokračovaní v konaní - vyhovenie 14.12.2018 Type Sent document
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.01.2019 Type Sent document
EP 2618819
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.12.2018 Alfasigma S.p.A. Alfasigma S.p.A.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku