Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2618819
(11)  Číslo patentu  28672 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11776879.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.09.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2618819 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.11.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  BO20100567, BO20100638, BO20110012 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.09.2010, 22.10.2010, 19.01.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT, IT, IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.07.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/28  A61K 31/437  A61K 31/44  A61K 9/20  A61K 9/16  A61K 9/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2011/054133 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/038898 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Alfasigma S.p.A.; Via Ragazzi del '99 n. 5, 40133 Bologna; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GIUSEPPE CLAUDIO Viscomi; 5 Via Ragazzi Del '99, I-40133 Bologna; IT;
PAOLA Maffei; 5 Via Ragazzi Del '99, I-40133 Bologna; IT;
GIUSEPPE Bottoni; 5 Via Ragazzi Del '99, I-40133 Bologna; IT;
MARIA Grimaldi; 5 Via Ragazzi Del '99, I-40133 Bologna; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  INPARTNERS GROUP, Záthurecká Romana, JUDr.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(54)  Názov  Farmaceutické formulácie obsahujúce rifaximín, spôsoby ich získania a spôsob liečby črevných ochorení 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zrušený 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  15.10.2022 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2019 2/2019 SC4A
2 Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ 24.11.2022 22/2022 MC4A
 
EP 2618819
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.12.2017 58,00 EUR
Poplatok za pokračovanie v konaní 07.08.2018 33,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2618819
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 31.08.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 02.09.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 17.08.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.08.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 15.08.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2618819
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.12.2017 Typ Doručené
Opis 01.12.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 01.12.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.12.2017 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 23.02.2018 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania (nevyhovenie/návrh účastníka) 24.05.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o pokračovanie v konaní 07.08.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 07.08.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 07.08.2018 Typ Doručené
Poplatok za pokračovanie v konaní 09.08.2018 Typ Platba
oznámenie o zápise zmeny 13.12.2018 Typ Odoslané
rozhodnutie o pokračovaní v konaní - vyhovenie 14.12.2018 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.01.2019 Typ Odoslané
EP 2618819
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.12.2018 Alfasigma S.p.A. Alfasigma S.p.A.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku