Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2643187
(11)  Číslo patentu  24584 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11776781.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.10.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2643187 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.04.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102010061800 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.11.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.10.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.11.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60N 2/07  B08B 7/00  C21D 1/09   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/069012 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/069277 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KEIPER Seating Mechanisms Co., Ltd.; 451 Dieqiao Rd. Kangqiao Industrial Zone, Pudong, Shanghai 201315; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BECKER Burckhard; Obenkatternberg 25, 426 55 Solingen; DE;
FUCHS Peter; Bolandshof 12, 465 39 Dinslaken; DE;
GITTERMANN Thomas; Flurstr. 4, Wermelskirchen 42929; DE;
SCHMIDT Harald; Arnold-Homberg-Str. 9, 523 79 Langerwehe; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na výrobu klznej lišty pozdĺžneho nastavovacieho zariadenia pre sedadlo motorového vozidla 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.10.2022 
   Maximálna platnosť do  28.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.11.2017 11/2017 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 27.01.2021 02/2021 PC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 07.12.2021 23/2021 PC4A
4 Zmeny mien 07.12.2021 23/2021 TC4A
 
EP 2643187
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 26.10.2017 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 26.10.2018 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.09.2019 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 23.10.2020 10 199,00 EUR
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 14.09.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2643187
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.06.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.06.2017 Typ Doručené
2a Sprievodný list 23.06.2017 Typ Doručené
2b Plná moc 23.06.2017 Typ Doručené
2c Opis 23.06.2017 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.10.2017 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis prevodu 11.12.2020 Typ Doručené
4a Doklad o prevode 11.12.2020 Typ Doručené
5 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 11.12.2020 Typ Doručené
6 vyžiadanie poplatku 18.12.2020 Typ Odoslané
7 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.12.2020 Typ Platba
8 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 14.01.2021 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zápis prevodu 08.09.2021 Typ Doručené
9a Doklad o prevode 08.09.2021 Typ Doručené
9b Plná moc 08.09.2021 Typ Doručené
10 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.09.2021 Typ Platba
11 Doplnenie materiálov 17.09.2021 Typ Doručené
11a Doklad o prevode 17.09.2021 Typ Doručené
12 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 26.10.2021 Typ Odoslané
13 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 26.10.2021 Typ Odoslané
14 Odpoveď na správu úradu 02.11.2021 Typ Doručené
14a Sprievodný list 02.11.2021 Typ Doručené
15 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 02.11.2021 Typ Doručené
16 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 25.11.2021 Typ Odoslané
EP 2643187
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 14.01.2021 Adient Luxembourg Holding S.à r.l. Johnson Controls Metals and Mechanisms GmbH & Co. KG
2 Zápis alebo zmena zástupcu 14.01.2021 PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s. inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
3 Prevod majiteľa 24.11.2021 Adient Yanfeng Seating Mechanisms Co., Ltd Adient Luxembourg Holding S.à r.l.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.11.2021 KEIPER Seating Mechanisms Co., Ltd. Adient Yanfeng Seating Mechanisms Co., Ltd
5 Zápis alebo zmena zástupcu 24.11.2021 PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku