Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2630159
(11)  Číslo patentu  26680 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11776322.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.10.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2630159 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.11.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  405798 P, 201161405798 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.10.2010, 11.05.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.08.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.06.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/24   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CH2011/000256 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/051734 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NOVARTIS AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BORRAS Leonardo; Bundentalstrasse 1, CH-8952 Schlieren; CH;
URECH David; Widmen 8, CH-8634 Hombrechtikon; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Stabilné a rozpustné protilátky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.10.2022 
   Maximálna platnosť do  24.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.06.2018 6/2018 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 14.07.2021 13/2021 PC4A
 
EP 2630159
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.02.2018 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.05.2021 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2630159
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.09.2018 149,00 EUR 8
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 17.09.2019 165,50 EUR 9
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 17.09.2020 199,00 EUR 10
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 21.10.2021 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2630159
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.02.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Sprievodný list 19.02.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 19.02.2018 Typ Doručené
1c Opis 19.02.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.02.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.05.2018 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis prevodu 14.05.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
4a Sprievodný list 14.05.2021 Typ Doručené
4b Plná moc 14.05.2021 Typ Doručené
4c Doklad o prevode 14.05.2021 Typ Doručené
5 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.05.2021 Typ Platba
6 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 07.07.2021 Typ Odoslané
EP 2630159
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 06.07.2021 NOVARTIS AG ESBATech - a Novartis Company LLC
2 Zápis alebo zmena zástupcu 06.07.2021 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o. inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku