Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2563550
(11)  Číslo patentu  33339 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11774481.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.04.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2563550 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.10.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20105455 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.04.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FI 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.03.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B25D 17/11  B23Q 11/08  E21B 21/01  E21B 41/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FI2011/050373 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/135178 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Finnsuoja Oy; Tyyppälänjärventie 156, 40250 Jyväskylä; FI 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LAHTINEN, Kari; Luokkimäki 133, FI-70800 Kuopio; FI 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Hydraulické kladivo 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.04.2022 
   Maximálna platnosť do  26.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2020 4/2020 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 07.12.2022 23/2022 MM4A
 
EP 2563550
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.01.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2563550
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.04.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 23.04.2021 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2563550
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.01.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 13.01.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 13.01.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.01.2020 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 17.02.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 03.03.2020 Typ Doručené
Plná moc 03.03.2020 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.03.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 25.07.2022 Typ Odoslané
EP 2563550
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku