Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2629618
(11)  Číslo patentu  19069 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11773260.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.10.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2629618 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.05.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10188309 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.10.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.08.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.11.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01P 3/00  A01N 25/04  A01N 25/30  A01N 45/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/068433 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/052544 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Syngenta Limited; European Regional Centre, Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2 7YH; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  STOCK David; Syngenta Limited, Jealotts Hill International Research Centre, Bracknell Berkshire RG42 6EY; GB;
PERRY Richard Brian; Syngenta Limited, Jealotts Hill International Research Centre, Bracknell Berkshire RG42 6EY; GB;
RAMSAY Julia Lynne; Syngenta Limited, Jealott's Hill, International Research Centre, Bracknell Berkshire RG42 6EY; GB;
BELL Gordon Alastair; Syngenta Limited, Jealott's Hill International Research Centre, Bracknell Berkshire RG42 6EY; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Agrochemické koncentráty obsahujúce izopyrazam 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.10.2023 
   Maximálna platnosť do  21.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.11.2015 11/2015 SC4A
 
EP 2629618
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.07.2015 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2629618
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 29.09.2015 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 28.09.2016 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.09.2017 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 26.09.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 23.09.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 02.10.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 17.09.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 19.09.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2629618
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.07.2015 Typ Doručené
Plná moc 21.07.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.07.2015 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.10.2015 Typ Odoslané
EP 2629618
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku