Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2629791
(11)  Číslo patentu  23650 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11770986.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.10.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2629791 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.12.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  394505 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.10.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.08.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.09.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 48/00  A61K 39/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2011/056122 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/054294 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Merial, Inc.; 3239 Satellite Boulevard, Bldg. 500, Duluth, GA 30096; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FISCHER Laurent Bernard; 17 Chemin Vert, 691 10 Sainte Foy Les Lyon; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Her2 DNA vakcína ako doplnkové liečenie rakoviny spoločenských zvierat 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.10.2022 
   Maximálna platnosť do  13.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.09.2017 09/2017 SC4A
 
EP 2629791
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 03.10.2017 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.10.2018 8 298,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 02.10.2019 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.09.2020 10 199,00 EUR
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 12.10.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2629791
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.03.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.03.2017 Typ Doručené
2a Sprievodný list 06.03.2017 Typ Doručené
2b Plná moc 06.03.2017 Typ Doručené
2c Opis 06.03.2017 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.08.2017 Typ Odoslané
EP 2629791
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku