Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2613769
(11)  Číslo patentu  26200 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11770975.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.10.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2613769 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.09.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  408527 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.10.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.07.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.04.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/14  A61K 9/16  A61K 9/20  A61K 31/437  A61K 47/02  A61K 47/22  A61K 47/26  A61K 47/32  A61K 31/496  A61K 31/541  A61K 31/5377   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2011/054959 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/121758 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AbbVie Ireland Unlimited Company; 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2; IE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RÖSCH Esther; Hardstrabe 15, Eingang Lameystrabe, 761 85 Karlsruhe; DE;
HOELIG Peter; Hopfengarten 11, 636 07 Waechtersbach; DE;
LINDLEY David J.; 676 Needlegrass Parkway, Antioch, Illinois 60002; US;
SANZGIRI Yeshwant D.; 1323 Deer Run Road, Gurnee, Illinois 60031; US;
TONG Ping; 1520 Eric Lane, Libertyville, Illinois 60048; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Pevné disperzie vytláčané z taveniny obsahujúce činidlo indukujúce apoptózu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.10.2023 
   Maximálna platnosť do  05.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.04.2018 4/2018 SC4A
 
EP 2613769
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.12.2017 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2613769
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 26.10.2017 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 26.09.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 23.09.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 22.09.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 17.09.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 19.09.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2613769
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.12.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 22.12.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 22.12.2017 Typ Doručené
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.12.2017 Typ Doručené
Opis 27.12.2017 Typ Doručené
Plná moc 27.12.2017 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 27.12.2017 Typ Doručené
Opis 27.12.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.12.2017 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.03.2018 Typ Odoslané
EP 2613769
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku