Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2630248
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11770115.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.10.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2630248 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.02.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  MI20101951 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.10.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.08.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12P 7/64   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/068043 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/052368 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ENI S.p.A.; Piazzale E. Mattei 1, 00144 Rome; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FRANZOSI, Giuliana; Corso Risorgimento 20, I-28100 Novara; IT;
PIZZA, Francesca; Via S. Serlio 8/2, I-20139 Milano; IT;
CUCCHETTI, Daniela; Via IV Novembre 66, I-20012 Cuggiono (MI); IT;
BIANCHI, Daniele; Via Valera 16C, I-20020 Arese (mi); IT;
COMPAGNO, Concetta Maria; Cascina Besozza, I-26016 Spino d'Adda (Cr); IT;
GALAFASSI, Silvia; Via Fabio Filzi 36, I-28921 Verbania; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby lipidov z biomasy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2630248
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2630248
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.03.2021 Typ Doručené
1a Opis 26.03.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 26.03.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 26.03.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.03.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.04.2021 Typ Odoslané
EP 2630248
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku