Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2753352
(11)  Číslo patentu  23636 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11769799.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.09.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2753352 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.01.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.07.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.09.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/08  C07K 14/33   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/065304 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/028741 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Valneva Austria GmbH; Campus Vienna Biocenter 3, 1030 Vienna; AT;
Valneva USA, Inc.; 910 Clopper Road, Suite 160S, Gaithersburg, MD 20878; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ELLINGSWORTH Larry; 303 Potter Lane, Rockville Maryland 20850; US;
FLYER David; 17103 Thatcher Court, Olney Maryland 20832; US;
TIAN Jing-Hui; 13429 Rising Sun Ln., Germantown Maryland 20874; US;
FUHRMANN Steven; 9 Crownsgate Court, Germantown Maryland 20874; US;
KLUEPFEL-STAHL Stefanie; 5600 Glenwood Road, Bethesda Maryland 20817; US;
GLENN Gregory; 14525 Montevideo Road, Poolesville Maryland 20837; US;
WESTRITSCHNIG Kerstin; Vegagasse 16, A-1190 Vienna; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmann Tomáš, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Izolovaný polypeptid proteínov toxínu A a toxínu B C.difficile a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.09.2023 
   Maximálna platnosť do  05.09.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.09.2017 9/2017 SC4A
2 Zmeny mien 02.08.2018 8/2018 TC4A
 
EP 2753352
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.03.2017 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2753352
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 31.08.2017 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 03.09.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 27.08.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 04.09.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 02.09.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 30.08.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2753352
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.02.2017 Typ Doručené
Opis 27.02.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 27.02.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.03.2017 Typ Platba
Doplnenie materiálov 24.04.2017 Typ Doručené
Plná moc 24.04.2017 Typ Doručené
Plná moc 24.04.2017 Typ Doručené
Plná moc 24.04.2017 Typ Doručené
Plná moc 24.04.2017 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.08.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 26.06.2018 Typ Doručené
Plná moc 26.06.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 26.06.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 26.06.2018 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 26.06.2018 Typ Doručené
Plná moc 26.06.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 26.06.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 26.06.2018 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 18.07.2018 Typ Odoslané
Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 06.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 06.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.09.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 04.10.2022 Typ Odoslané
EP 2753352
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.07.2018 Valneva Austria GmbH Intercell USA, Inc.
Valneva USA, Inc. Valneva Austria GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku